Välkommen till Virtual Mirror

Du måste bevilja åtkomst till din kamera för att kunna använda Virtual Mirror

Klicka på knappen Dela eller Tillåt i din browser for att aktiver din webkamera

Luxottica använder en applikationsfunktion för förstärkt verklighet på dina enheter för att kunna visa dig rätt passform och utseende på de bågar du väljer. All information som samlas in kommer att lagras på din enhet och kommer varken att delas eller lagras av Luxottica.

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen (EU-förordning 2016/679, "GDPR") har individer inom EU särskilda rättigheter avseende sina "personuppgifter" – som de definieras i GDPR. Med personuppgiftsansvarig avses i denna integritetspolicy Luxottica Group S.p.A ("Luxottica") med säte på adress: Piazzale Luigi Cadorna, 3, 20123 Milano, Italien.

I denna integritetspolicy beskrivs behandling av personuppgifter ("personuppgifter") i samband med teknikerna virtuell spegel (“Virtual Mirror”, "VM-teknik") och (om inbäddad på webbplatsen) rådgivning för glasögonbågar (“Frame Advisor”,"FA-teknik"), (tillsammans kallade "Teknikerna") som har till syfte att ge dig en personanpassad upplevelse (dvs. att virtuellt kunna prova våra solglasögon eller glasögon) enligt beskrivningen nedan.

När du använder Teknikerna kan du bestämma vilken teknik du vill välja, VM-teknik eller FA-teknik.

· Om du väljer alternativet "prova live" använder du VM-tekniken som behandlar bilden i realtid. I sådant fall behandlas dina personuppgifter (dvs. bilder) på din enhet och de lagras inte av Luxottica eftersom behandlingen sker uteslutande i realtid på användarens enhet.

· Om du väljer något av alternativen "bildläge eller videoläge" använder du FA-tekniken. I sådant fall kan dina personuppgifter komma att lagras av Luxottica i enlighet med vad som anges i stycket "Hur länge sparar vi dina personuppgifter?".

1. VILKEN TYP AV PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR OCH VARIFRÅN DE SAMLAS IN?

Vi behandlar dina personuppgifter, som samlas in direkt från dig, när du använder Teknikerna på vår webbplats. Vilka personuppgifter som du tillhandahåller anges i de kategorier av personuppgifter som beskrivs nedan.

I. VM-teknik:

Om du använder VM-tekniken behandlar vi endast din bild. I dessa fall behandlar vi inte några Biometriska uppgifter.

II. FA-teknik:

Om du använder FA-teknik behandlar vi följande personuppgifter:

a) datum och tid för användning av FA-tekniken,

b) din IP-adress,

c) din bild, och

d) personuppgifter som härrör från din bild eller från din biometriska information (så som ansiktsform, ögonfärg, hår och hudton) ("Biometriska uppgifter").

Med Biometriska uppgifter avses allt som är relaterat till mått av dina fysiska egenskaper och kännetecken (särskilt ansiktsmått, med utgångspunkt i avståndet mellan dina pupiller).

2. I VILKET SYFTE OCH PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi behandlar dina personuppgifter för att du på distans virtuellt ska kunna prova solglasögon eller glasögon och få förslag på glasögonbågar utifrån dina ansiktsdrag. I dessa fall behandlar vi inte uppgifter om eventuella synfel.

Den rättsliga grunden för detta är fullgörande av ett avtal, som du är part i, eller fullgörande av åtgärder inför slutande av ett avtal.

Vad gäller Biometriska uppgifter (som endast behandlas om du använder FA-tekniken) är den rättsliga grunden ditt uttryckliga samtycke, som du ger innan du använder FA-tekniken genom att kryssa i den lämpliga rutan.

Det är frivilligt för dig att dela dina personuppgifter genom att ge ditt uttryckliga samtycke (för biometriska uppgifter om du använder FA-teknik) för detta ändamål, men om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för dessa ändamål kommer: (i) det inte att vara möjligt för oss att tillhandahålla dig de tjänster som krävs och (ii) kommer du inte att kunna använda FA-tekniken, utan endast kunna få tillgång till rekommendationer baserade på de svar som du har gett oss.

3. VILKA METODER ANVÄNDER VI FÖR ATT BEHANDLA DINA UPPGIFTER OCH HUR FUNGERAR VÅR TEKNIK?

Dina personuppgifter skyddas genom åtgärder som är adekvata för att säkerställa lämplig säkerhet för personuppgifterna, inklusive skydd mot obehörig eller olaglig behandling och oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada.

I. VM-teknik:

Om du använder VM-tekniken, som är en teknik för s.k. förstärkt verklighet, kan du virtuellt och i realtid prova de solglasögon eller glasögon som du gillar, som om du testade dem framför en spegel. När du har gett ditt tillstånd att komma åt din kamera visas ett 3D-utrymme i form av en prickig oval på skärmen för att hjälpa till att korrekt rama in ditt ansikte. VM-tekniken tillämpar sedan en algoritm som endast har till syfte att identifiera vissa specifika punkter i bilden. Slutligen kan du se glasögonen som om du har dem på dig på ditt ansikte på enhetens skärm.

I dessa fall behandlas din bild elektroniskt och i realtid, och den lagras inte av oss.

Vi betonar att vi i dessa fall inte behandlar några Biometriska uppgifter.

II. FA-teknik:

Om du använder FA-tekniken, som är en onlinetjänst som kan simulera linser och glasögon på foton, kommer din bild att laddas upp och sedan, utifrån din ansiktsforms egenskaper, kommer du att få rekommendationer med dina bildresultat (den "virtuella teknikfunktionen"). I dessa fall behandlar vi dina Biometriska uppgifter som kommer från skanning av ditt ansikte med hjälp av FA-tekniken. Denna teknik kommer att mäta avståndet mellan dina pupiller och därefter härleda andra ansiktsmått från det. All insamling av biometrisk information, och andra uppgifter som biometriskt kan identifiera dig, sker endast i syfte att ge dig förslag på glasögonbågar utifrån dina ansiktsdrag och för att hjälpa dig att se hur olika glasögon kan se ut på ditt ansikte.

I dessa fall sker behandlingen av dina personuppgifter elektroniskt och manuellt, och endast inom de gränser som är nödvändiga för att uppnå de syften som anges ovan.

4. TILL VEM LÄMNAS DINA UPPGIFTER UT OCH VART ÖVERFÖRS DINA UPPGIFTER?

I. VM-teknik:

Om du använder VM-tekniken kommer din bild inte att fångas, kommuniceras eller överföras eftersom bilden behandlas i realtid.

II. FA-teknik:

Om du använder FA-tekniken kan våra tjänsteleverantörer (leverantörer av webbhotell och infrastrukturtjänster m.fl.) komma att få tillgång till dina personuppgifter. Alla tjänsteleverantörer kommer att agera som personuppgiftsbiträden, reglerat av särskilda avtal i enlighet med artikel 28 i GDPR som fastställer deras skyldigheter och garanterar att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas i enlighet med GDPR och andra tillämpliga lagar för att skydda dina rättigheter.

Dina personuppgifter kan också komma att delas med andra mottagare, t.ex.:

· myndigheter, domstolar, administrativa organ eller andra auktoriserade tredje parter (inklusive, men inte begränsat till, advokater och andra juridiska biträden), om utlämnande av personuppgifter krävs enligt lag, förordning eller domstolsbeslut, eller om sådant utlämnande är nödvändigt för att skydda och försvara våra rättigheter; eller

· en köpare eller mottagare, eller en potentiell köpare eller mottagare, av hela, eller delar, av vår verksamhet eller våra tillgångar, inklusive vid en försäljning eller omorganisation (oavsett form).

Dina personuppgifter kan också komma att överföras till vissa länder utanför EU, t.ex. USA, på grund av specifika behov relaterade till var våra tjänsteleverantörer verkar. I detta fall, om tredjelandet inte har en skyddsnivå för personuppgifter som är likvärdig med EU:s och inte omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå från den Europeiska kommissionen, åtar vi oss att säkerställa att adekvata skyddsnivåer och garantier finns, inklusive avtalade garantier, i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive genomförandet av de standardavtalsklausuler som avses i artikel 46.2 c i GDPR, kompletterat med de ytterligare rättsliga, organisatoriska och tekniska åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att skyddsnivån för personuppgifter är likvärdig med den inom EU.

5. HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå de syften för vilka de samlades in, eller för andra legitima relaterade syften, inklusive en eventuell lagringsperiod som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Om personuppgifter behandlas för två olika syften kommer vi att behålla dessa uppgifter tills det syfte som har den längsta löptiden upphör. Vi kommer dock inte längre att behandla personuppgifter för det ändamål vars lagringsperiod har upphört. Personuppgifter som inte längre behövs, eller för vilka den rättsliga grunden för att behålla dem inte längre kvarstår, kommer att anonymiseras på ett oåterkalleligt sätt (så att de kan behållas) eller raderas.

Personuppgifter som behandlas för att du virtuellt ska kunna prova de solglasögon eller glasögon du gillar och få förslag på glasögonbågar utifrån dina ansiktsdrag kommer att sparas enligt det följande.

I. VM-teknik:

Om du använder VM-tekniken, notera att din bild inte kommer att sparas, även om du tar en bild och laddar ner den till din enhet.

II. FA-teknik:

Om du använder FA-tekniken så kommer Biometriska uppgifter att sparas under följande tidsperioder:

a) 24 timmar efter insamlingen, om du inte ber oss att spara din upplevelse, dina förslag och/eller bilden på ditt onlinekonto;

b) sex månader efter den sista användningen av FA-tekniken, om du ber oss att spara din upplevelse, dina förslag och/eller din bild i ditt onlinekonto, eller tills du raderar ditt onlinekonto.

Under alla omständigheter kommer andra personuppgifter att sparas under den period som är absolut nödvändig enligt gällande lagar.

6. HUR KAN DU UTÖVA DINA RÄTTIGHETER?

Du kan utöva någon av följande rättigheter, med förbehåll för kontroll av din identitet om nödvändigt, genom att skicka in en begäran till privacy@luxottica.com

a) Rätt till tillgång. Du kan begära en kopia av vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och för vilka ändamål.

b) Rätt till rättelse. Du kan begära rättelse av de personuppgifter om dig som våra databaser för närvarande innehåller. Vi kan komma att inte godkänna en begäran om att ändra personuppgifter om vi anser att ändringen skulle bryta mot någon lag eller något lagstadgat krav eller göra informationen felaktig.

c) Rätt till begränsning av behandling. Om det är tillämpligt kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Om sådan begränsning inte är möjlig så kommer vi att informera dig om detta. Du kan då välja att utöva andra rättigheter enligt denna integritetspolicy, inklusive att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter, i den mån behandlingen baseras på samtycke.

d) Rätt att invända mot behandling. Om det är tillämpligt har du rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter av skäl som rör din särskilda situation, om behandlingen baseras på vårt legitima intresse. Dessutom har du rätt att när som helst invända mot behandling som innebär att personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring, vilket inkluderar profilering, i den mån den är relaterad till sådan direkt marknadsföring.

Om sådana invändningar inte är möjliga kommer vi att informera dig om detta. Du kan då välja att utöva andra rättigheter enligt denna integritetspolicy, inklusive att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter.

e) Rätt till radering. Om du vill att dina personuppgifter ska raderas kan du lämna in en begäran. När vi tar emot en sådan begäran om radering kommer vi att bekräfta mottagandet och sedan bekräfta att dina personuppgifter har raderats.

f) Rätt till dataportabilitet. På begäran, och om det är möjligt, kan vi förse dig med kopior av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har också rätt att direkt överföra, eller få personuppgifter direkt överförda (när det är tekniskt möjligt) från en personuppgiftsansvarig till en annan. Om en sådan begäran inte kan tillgodoses kommer vi att informera dig om detta. Du kan då välja att utöva andra rättigheter enligt denna policy, inklusive att återkalla ditt samtycke. I tillämpliga fall ser vi till att sådana ändringar delas med eventuellt berörda betrodda tredje parter.

g) Rätt att återkalla ditt samtycke. Om behandlingen baseras på samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. När vi tar emot ett sådant återkallande av samtycke kommer vi att bekräfta mottagandet och upphöra med behandlingen av dina personuppgifter.

h) Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot tillämplig lagstiftning. 

7. HUR KONTAKTAR DU LUXOTTICA?

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är Luxottica Group S.p.A., med registrerat säte på adress: Piazzale Luigi Cadorna, 3, 20123 Milano, Italien.

Om du har frågor eller kommentarer angående denna integritetspolicy eller Luxotticas behandling av personuppgifter kan du kontakta Luxotticas utsedda dataskyddsombud på dpo@luxottica.com.

Senast uppdaterad: 2024-05-27