Allmänna Villkor för Synoptik Glasögon All-Inclusive™

Gäller från 2022-10-17
Synoptik Sweden AB Jan Stenbecks Torg 17 4 Vån 164 40 Kista
Har du frågor eller vill du avbryta ditt abonnemang är du välkommen att kontakta din butik.
Hitta din närmaste Synoptikbutik. Om du vill läsa villkoren i pdf-läsare eller behöver skriva ut, klicka här.

 1. ALLMÄNT

Villkoren nedan gäller för Kundens Synoptik Glasögon All-Inclusive Abonnemangsavtal, med Synoptik Sweden AB, 556607-7904, Jan Stenbecks Torg 17, 4 Vån, 164 40 Kista (nedan benämnt som ”Synoptik”).

Efter att Avtalet skrivits under mottager Kunden en bekräftelse till den e-postadress som Kunden uppgivit eller en utskrift i butiken. För att Kunden ska kunna teckna Avtalet krävs att Kunden har ett svenskt personnummer.

 1. DEFINITIONER

 ”Allmänna Villkor” betyder dessa Allmänna Villkor för Synoptiks Glasögon All-Inclusive Abonnemangsavtal. Detta gäller även efter en eventuell ändring under punkt 20.

Med ”Avtal eller Avtalet” menas det Synoptik Glasögon All-Inclusive Abonnemangsavtal som Kunden skriver under samt eventuella nya beställningar som görs under Avtalstiden enligt punkt 8 och 9.

”Avtalstiden” betyder den period under vilket Avtalet gäller.

”Bindningstid” betyder den tidsperiod under vilken Avtalet löper utan att kunna sägas upp.

”Glasögon eller Glasögonen” betyder även solglasögon med eller utan ­styrka.

”Kunden” betyder den person som skrivit under Avtalet och som utnyttjar Avtalet.

”Månadsavgiften” betyder den totala månadsavgift som utgår för de Glasögon som ingår i Avtalet.

”Utlämningsdag” betyder den dag då Kunden hämtar ut sina Glasögon som följer av Avtalet.

 1. HYRA AV GLASÖGON

Avtalet innebär att Kunden hyr två (2) eller fler par Glasögon varav minst ett (1) par ska vara med styrka.

Avtalet tecknas i en Synoptikbutik. Glasögonen hämtas ut av Kunden i den Synoptikbutik i vilken Avtalet skrevs under efter att Synoptik meddelat Kunden att Glasögonen är klara.

För att kunna teckna Avtalet för Glasögon med styrka krävs att Kunden har ett giltigt recept från vår optiker. För barn under åtta år gäller ögonläkares recept. 

 1. ÅNGERRÄTT OCH TRYGGHETSGARANTI

Efter det att Kunden skrivit under Avtalet har kunden inte rätt att ångra Avtalet.

Om kunden inte har hämtat ut sina beställda glasögon senast 2 månader efter beställningsdatum, faktureras 25% av ordervärdet för att täcka delar av våra omkostnader.

Kunden har rätt att byta Glasögonen som ingår i Avtalet under 90 dagar från Utlämningsdagen. För solglasögon utan styrka gäller att de ska vara plomberade för utnyttjande av bytesrätt. Varje Glasögonpar får endast bytas en gång. Detta innebär att Kunden inte kan byta ut det nya Glasögonparet som Kunden bytt till sig under 90-dagarsperioden. Om Kunden byter mot ett Glasögonpar med ett högre pris än det par som Kunden har i Avtalet kommer priset att justeras efter Utlämningsdagen och Månadsavgiften att ändras.

Kunden har inte rätt att byta Glasögon som Kunden erhållit genom att utnyttja otursskyddet i punkt 12.

 1. ÄGANDERÄTT OCH NYTTJANDERÄTT

Alla Glasögon som omfattas av Avtalet ägs av Synoptik. Kunden har rätt att under Avtalet använda Glasögonen för privat bruk. Kunden får inte överlåta eller hyra ut Glasögonen till någon annan. Kunden ska iaktta normal försiktighet med Glasögonen.

När Avtalet upphör ska samtliga Glasögon återlämnas till Synoptik. Glasögonen kan köpas ut enligt punkt 18.

 1. INKLUDERADE SYNUNDERSÖKNINGAR

Inför tecknandet av Avtalet har Kunden rätt till en synundersökning hos vår optiker. Under Avtalstiden har Kunden rätt att genomföra ytterligare synundersökningar hos vår optiker utan extra kostnad.

 1. BYTE AV GLAS UNDER AVTALSTIDEN

Kunden har rätt till nya glas under Avtalstiden om receptet behöver ändras efter genomförd synundersökning hos vår optiker. En förutsättning för att Kunden ska kunna byta glas är att vår optiker gör bedömningen att bågen har den konstruktion eller är i det skick att det är möjligt att byta glasen utan att bågen går sönder. Om de nya glasen har ett annat pris än de gamla glasen kommer priset att justeras därefter. Kunden kan byta till billigare glas endast på rekommendation från optiker. Efter bytet kommer Synoptik bekräfta ändringen till Kunden via e-post eller via utskrift till Kunden.

Byte av glas innebär inte förlängning av Bindningstiden.

Byte av glas gäller inte för Glasögon utan styrka.

 1. BYTE AV GLASÖGON UNDER AVTALSTIDEN

Kunden har, utöver den trygghetsgaranti som framgår av punkt 4, rätt att byta Glasögon i sitt Avtal tidigast 12 månader från Utlämningsdagen och närsomhelst därefter. Nästa byte kan tidigast ske 12 månader från dagen för det första bytet. Endast ett par Glasögon kan bytas åt gången.

Om Kunden väljer att utnyttja bytesrätten förlängs Bindningstiden med ytterligare 12 månader för samtliga Glasögon i Avtalet. Efter ändringar i Avtalet kan dock den kvarvarande Bindningstiden aldrig överstiga 24 månader.

Om de Glasögon som Kunden byter till har ett annat pris än det par som byts ut kommer Månadsavgiften att justeras därefter.

Kunden ska återlämna det utbytta Glasögonparet till Synoptik. Kunden har rätt att köpa ut det utbytta Glasögonenparet enligt de villkor som framgår av punkt 18.

Byte görs i valfri Synoptikbutik i Sverige. Efter bytet kommer Synoptik bekräfta ändringen till Kunden via e-post eller via utskrift till Kunden. Upphämtning av de nya Glasögonen sker i den butik där bytet gjordes.

 1. BESTÄLLNING AV YTTERLIGARE GLASÖGON UNDER AVTALSTIDEN

Under Avtalstiden har Kunden rätt att lägga till Glasögon till sitt Avtal. Ytterligare Glasögon gör att Månadsavgiften höjs. Om Kunden lägger till ett eller flera par Glasögon till Avtalet förlängs Bindningstiden med 12 månader för samtliga Glasögon i Avtalet. Efter ändringar i Avtalet kan dock den kvarvarande Bindningstiden aldrig överstiga 24 månader.

Beställning av ytterligare Glasögon görs i valfri Synoptikbutik i Sverige. Efter beställningen kommer Synoptik bekräfta ändringen till Kunden via e-post eller via utskrift till Kunden. Upphämtning av de nya Glasögonen sker i den butik där beställningen gjordes.

 1. REDUCERING AV ANTALET GLASÖGON UNDER AVTALSTIDEN

Om antalet Glasögon i Avtalet överstiger två (2) par har Kunden rätt att reducera antalet Glasögon i Avtalet. Kunden ska återlämna reducerade Glasögon i Avtalet till en Synoptikbutik. Det par som Kunden vill reducera Avtalet med måste ha ingått i Avtalet i minst 12 månader.

Om Kunden reducerar ett par Glasögon kommer Månadsavgiften att justeras därefter.

Kunden har rätt att köpa ut de reducerade paret Glasögon enligt punkt 18. Efter ändringen kommer Synoptik bekräfta ändringen till Kunden via e-post eller via utskrift till Kunden.

 1. SERVICE AV GLASÖGON

Service i form av efterjustering, rengöring och mindre reparationer ingår i Avtalet.

 1. OTURSSKYDD

Otursskyddet gäller för samtliga aktiva Glasögon under Avtalstiden. Otursskyddet innebär att Synoptik lagar Kundens Glasögon eller ersätter Kunden med ett motsvarande par Glasögon.

Synoptik ersätter Kunden med nya motsvarande Glasögon vid stöld, förlust, rån eller skada. För att Kunden ska kunna nyttja otursskyddet krävs att Kunden betalar en avgift. Om Glasögonen har skadats lindrigt och går att reparera är avgiften tre (3) Månadsavgifter för det berörda paret, dock högst 1 500 SEK. Vid stöld, rån, förlust eller totalskada och det fall att glasögonen inte går att reparera är avgiften sex (6) Månadsavgifter för det berörda paret, dock högst 1 500 SEK.

En förutsättning för att Kunden ska kunna utnyttja otursskyddet är att Kunden inte agerat grovt oaktsamt eller uppsåtligt i samband med att Glasögonen förstörts eller förlorats.

De Glasögon Kunden erhållit genom att utnyttja otursskyddet omfattats inte av trygghetsgarantin under punkt 4.

 1. AVTAL TILL MINDERÅRIGA

Vårdnadshavares samtycke krävs vid tecknande av Avtalet om Kunden är under 18 år. Avtalet ska skrivas under av vårdnadshavaren som blir ansvarig för avtalet. Den avtalsansvariga/vårdnadshavaren är därmed betalningsansvarig för alla underskrivna Avtal. 

 1. BETALNINGSVILLKOR OCH BETALNINGSINFORMATION

Betalningen av Månadsavgiften påbörjas efter Uthämtningsdagen. Om Kunden väljer att nyttja trygghetsgarantin, byta glas i sina Glasögon, byta Glasögon samt lägga till eller reducera antalet Glasögon i sitt Avtal enligt punkt 4, 7, 8, 9 och 10 kan Månadsavgiften komma att ändras. Betalningen av den nya Månadsavgiften kommer då att påbörjas efter uthämtningen av de nya Glasögonen skett.

Ingen fakturaavgift utgår vid betalning av den faktura som Kunden får via e-post. Om Kunden väljer att betala på annat sätt ska kundnummer alltid uppges. Villkoren för betalningen framgår av Kundens faktura.

Månadsavgiften betalas i förskott. Den första fakturabetalningen innehåller betalning för den del av månaden som löper från Utlämningsdagen fram till nästa faktura.

Synoptik kommer att genomföra en kreditkontroll av Kunden.

Synoptik sänder information som bl.a. omfattar bekräftelser, servicemeddelanden, betalningspåminnelser, inkassoärenden och meddelanden gällande Avtalet via brev, e-post eller digital post.

Synoptik har rätt att välja att sända samtliga meddelande beträffande Avtalet via e-post eller digital post.

Kunden är skyldig att se till att Synoptik har en aktuell e-postadress till Kunden under hela avtalstiden.

 1. AVTALETS BINDNINGSTID SAMT UPPSÄGNINGSTID M.M.

Avtalet är bindande från den dagen Avtalet skrivs under och löper med 24 månaders bindningstid från Utlämningsdagen. Sista dagen för Bindningstiden kan komma att flyttas fram om Kunden byter eller lägger till Glasögon till Avtalet enligt punkt 8 och 9. Den kvarvarande Bindningstiden efter eventuella ändringar kan dock aldrig överstiga 24 månader. Kunden ska godkänna både den förändrade Månadsavgiften och den nya Bindningstiden.

Avtalet kan sägas upp av Kunden antingen via telefon, e-post, via post eller i en Synoptikbutik. Synoptik bekräftar uppsägelsen till Kunden.

Uppsägning kan ske när som helst under Bindningstiden, men inte avslutas innan bindningstiden löpt ut. Efter uppsägningen löper Avtalet tills Bindningstiden upphör.

Om Kunden vill lämna tillbaka Glasögonen innan Bindningstidens utgång kommer Kunden behöva betala kvarvarande Månadsavgifter.

Om avtalet inte sagts upp senast 30 dagar innan Bindningstiden löper ut fortsätter Avtalet att gälla tills vidare med 30 dagars uppsägningstid.

Kunden kan, efter uppsägning, återlämna Glasögonen i valfri Synoptikbutik. Kunden är betalningsskyldig till det datum då glasögonen återlämnats.

Efter det att Avtalet har sagts upp har Kunden inte rätt att teckna ett nytt Avtal från och med tre (3) månader från det datum Avtalet upphörde.

Synoptik har rätt att säga upp Avtalet 48 månader från Utlämningsdagen med tre (3) månaders varsel. Kunden har i detta fall rätt att behålla de Glasögon som vid tidpunkten omfattas av Avtalet utan att ersätta Synoptik under förutsättning att Kunden har betalat samtliga Månadsavgifter

 1. FÖRTIDA UPPSÄGNING AV AVTAL M.M.

I händelse av att Kunden inte betalar en Månadsavgift är Synoptik inte skyldig att utföra Avtalets tjänster.

Vid förfallen Månadsavgift kommer Synoptik att påminna Kunden. Vid dröjsmål i mer än 30 dagar har Synoptik rätt att säga upp och avsluta Avtalet i förtid med omedelbar verkan. Om Kunden utöver dröjsmål i betalning, i väsentlig mån, bryter mot dessa Allmänna Villkor kommer Synoptik att be Kunden att vidta rättelse. Om Kunden inte rättar sig har Synoptik rätt att säga upp Avtalet i förtid med omedelbar verkan.

Kunden är skyldig att återlämna Glasögon, betala förfallna Månadsavgifter, avgifter och eventuell ränta om Avtalet sägs upp i förtid av Synoptik. Utöver detta har Synoptik rätt till ersättning för de kvarvarande Månadsavgifter som löper på Avtalets ordinarie Bindningstid.

Om Synoptik i väsentlig mån bryter mot dessa Allmänna Villkor har Kunden rätt att säga upp Avtalet i förtid. Synoptik har dock 30 dagar på sig att vidta rättelse.

 1. NÄR AVTALET UPPHÖR

När Avtalet upphör och vid byte eller reduktion ska Kunden återlämna de Glasögon som omfattas av Avtalet. Glasögonen som återlämnas till Synoptik ska vara i godtagbart skick med hänsyn till normalt slitage. Återlämning kan ske i valfri Synoptikbutik. Om Kunden vid Avtalets upphörande har förlorat Glasögonen, om de är allvarligt skadade eller om Kunden inte återlämnat Glasögonen i tid ska Synoptik ersättas med ett belopp som motsvarar det pris Kunden skulle ha betalat om Kunden valt att köpa ut Glasögonen.

Kunden har rätt att köpa ut Glasögonen enligt de regler som framgår av punkt 18.

 1. UTKÖP AV GLASÖGON

Kunden har rätt att köpa ut ett eller flera Glasögonpar när Avtalet upphör. Efter att Glasögonen ingått i Avtalet i ett (1) år från Utlämningsdagen är priset 70 % av den årliga avgiften för Glasögonparet, efter två (2) år 30 % av den årliga avgiften för Glasögonparet och efter tre (3) år 10 % av den årliga avgiften för Glasögonparet.

Exempel: Om Kunden vill köpa ut ett par Glasögon som har ingått i Avtalet i två (2) år och som kostat 200 SEK/månad beräknas priset på detta sätt:

Årlig avgift: 12 x 200 = 2 400 SEK

Utköpspris: 2 400 x 30 % = 720 SEK

Kunden ska därför betala 720 SEK för att kunna köpa ut ett par Glasögon som kostar 200 SEK/månad och ingått i Avtalet i två (2) år.

Glasögon köps ut i befintligt skick och omfattas inte av dessa Allmänna Villkor. Om glasögonen är utbytta enligt punkt 8 eller tillagda enligt punkt 9 räknas utköpspriset från underskrifts- och leveransdatum för paret i fråga. I övriga fall räknas utköpspriset från det ursprungliga underskriftsdatumet. 

 1. BEHANDLING AV KUNDENS PERSONUPPGIFTER

I samband med tecknande av Avtalet kommer Synoptik att behandla en rad uppgifter om Kunden, bl.a. Kundens namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer/födelsedatum, uppgifter om Kundens syn (hälsouppgifter), köphistorik och betalningsuppgifter.

I Synoptiks persondatapolicy kan Kunden läsa mer om Synoptiks behandling av Kundens personuppgifter, bl.a. om vilka rättigheter Kunden har. Kunden kan läsa persondatapolicyn här på Synoptiks hemsida, eller be om att få persondatapolicyn i Kundens Synoptikbutik.

Har Kunden frågor om behandling av Kundens personuppgifter och utövandet av Kundens rättigheter enligt reglerna om dataskydd, kan Kunden vända dig till Synoptiks dataskyddsrådgivare (DPO), Tel. 08-25 20 04 eller dpo@synoptik.se.

 1. ÄNDRINGAR AV ALLMÄNNA VILLKOR SAMT ÖVERLÅTELSE

Synoptik har rätt att göra ändringar i dessa villkor löpande. Ändringarna börjar gälla 30 dagar efter ändringen och kommer att finnas tillgängliga för Kunden på synoptik.se/glasogon-all-inclusive. Om Avtalet löper med Bindningstid får ändringen verkan först från det att Bindningstiden upphört eller att ny Bindningstid startar.

Ändringar som enbart hänför sig till mindre justeringar såsom t.ex. ändring av skatter eller avgifter samt förbättringar till Kunden blir dock gällande även om Avtalet löper med Bindningstid.

Om Synoptik har en befogad anledning att utgå från att tredje man kan fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet har Synoptik rätt att överlåta Avtalet, antingen i dess helhet eller delvis, till tredje man.  Synoptik har även rätt att överlåta Avtalet, antingen i dess helhet eller delvis, till ett annat bolag som ingår i Synoptikkoncernen.

Synoptik har vid en överlåtelse en skyldighet att informera Kunden.

Synoptik har alltid rätt att överlåta sin rätt till betalning under Avtalet till tredje man. Vid en eventuell överlåtelse ska Synoptik informera Kunden.

Kunden får inte överlåta Avtalet till annan utan Synoptiks skriftliga samtycke.

 1. FORCE MAJEURE

Synoptik är fri från ansvar att fullgöra sina åtaganden enligt dessa Allmänna Villkor på grund av en omständighet utanför Synoptiks kontroll, s.k. force majeure. Synoptik är fri från ansvar under den tid som hindret föreligger. Synoptik ska informera Kunden om det föreligger en force majeure omständighet. I händelse av att omständigheten utanför Synoptiks kontroll pågår i mer än två (2) månader har Kunden och Synoptik rätt att säga upp Avtalet.

 1. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

Svensk lag ska gälla för detta Avtal.

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd i en Synoptikbutik. Kunden har rätt att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden och Synoptik följer alltid Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. I sista hand avgörs en tvist av svensk allmän domstol.

 1. FRÅGOR

Har du frågor om betalningar ska du maila abonnemang@synoptik.se Om du har frågor om Avtalet, de Allmänna Villkoren, övriga frågor eller önskar säga upp ditt abonnemang ska du kontakta din butik.