Övriga frågor

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i informationen på sajten och förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering. Synoptik reserverar sig för prisjusteringar, slutförsäljning, tekniska problem, ändringar av tekniska specifikationer och eventuella typografiska fel på vår sida/annonser. Vi förbehåller oss rätten att annullera felaktiga beställningar.

Försening på grund av omständighet som ligger utanför Synoptiks kontroll och som Synoptik inte skäligen kunde förväntas ha räknat med, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, krig, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i operatörs nät, allmän knapphet på transporter, varor, kommunikation eller energi eller annan liknande omständighet samt försening eller fel i tjänster från underleverantör/-konsult grund av omständighet som här angivits, ansvarar inte Synoptik för.  Sådana omständigheter ska utgöra befrielsegrund för Synoptik som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadeståndsansvar eller annan påföljd. Om Synoptik är förhindrad att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet som anges ovan ska Synoptik informera kunden om detta och ange de omständigheter som utgör Force Majeure. Synoptik ska även informera kunden när de omständigheter som utgör Force Majeure upphör. Om omständigheten varar i mer än två (2) månader har både kunden och Synoptik rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Vill du utöva ångerrätten ska du genomgå samma process som beskrivs i nedanstående avsnitt för returer. 

Synoptik förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor löpande. Ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på Synoptik.se. Ändringarna gäller 30 dagar efter att Synoptik har informerat dig om ändringarna, alternativt från det att du har accepterat villkoren i samband med ett nytt köp eller vid besök på Synoptik.se.

I första hand ska tvister lösas i samförstånd mellan kunden och Synoptik. För att ge konsumenten valfrihet att lösa en eventuell tvist utanför traditionell domstol följer Synoptik alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska ske i enlighet med svenska lag och ska, om kunden och Synoptik inte kan lösa tvisten i samförstånd, avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.