Villkor arbetsglasögon

Särskilda villkor för glasögon enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer (SV2021:11)

Dessa särskilda villkor äger tillämpning när Synoptik Sverige AB (”Synoptik”) till Kund tillhandahåller synundersökning och glasögon enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer AFS 1998:5 respektive AFS 2001:3 (”Arbetsmiljöverkets riktlinjer”).

 

 1. Definitioner
  1. Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna föranleder annat ska nedanstående begrepp ha följande innebörd;
   1. Kund: Arbetsgivare som upprättat ett Rabattavtal
   2. Rabattavtal: De val som Kund gör genom Synoptiks hemsida avseende tillhandahållande av glasögon enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer
   3. Bekräftelse(n): Sammanställning av de val som Kund gör i Rabattavtal
   4. Anställd: Fysiska personer anställda hos Kund
 2. Tillämplighet
  1. Dessa särskilda villkor gäller mellan Kund och Synoptik efter att Kund fyllt i Rabattavtal och erhållit en Bekräftelse. Villkoren tillämpas för respektive beställningsorder som en Anställd gör med hänvisning till Kunds Bekräftelse.
 3. Allmän information
  1. Kund är ansvarig för att Anställd får tillräcklig information om Kunds Rabattavtal och Bekräftelsen för att Synoptik ska kunna tillhandahålla synundersökning och glasögon enligt dessa särskilda villkor.
 4. Beställning
  1. Beställning av synundersökning görs av Anställd via synoptik.se, per telefon eller genom besök i valfri Synoptikbutik. Kund ansvarar för att digital inköpsorder eller rekvisition skickas till Synoptik innan synundersökning.
  2. Beställning av glasögon enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer görs av Anställd.
 5. Anställds tillval
  1. I de fall Anställd gör tillval som medför kostnader utöver vad Kunden valt i Rabattavtal erläggs mellanskillnaden direkt av Anställd i samband med beställning i butik.
 6. Pris och betalning
  1. Priserna baseras på de val som Kunden gjort enligt Rabattavtal och framgår löpande vid varje val som Kunden gör. Kunden accepterar de priser som framgår av Bekräftelsen. Synoptik äger när som helst ändra priserna. Ändringen träder i kraft 30 dagar efter att Synoptik till Kunden avsänt meddelande om de ändrade priserna eller på annat sätt informerat Kunden om de ändrade priserna. Samtliga priser är angivna exklusive mervärdesskatt.
  2. Ersättning betalas enligt faktura som utfärdats av Synoptik eller finansiell samarbetspartner.
  3. Betalning ska ske i enlighet med de villkor som anges på respektive faktura. Inga fakturerings- eller expeditionsavgifter tillkommer.
 7. Leverans
  1. När Synoptik har behandlat Anställds order är den förväntade leveranstiden 10 arbetsdagar. Tiden räknas från det att Synoptik mottagit Anställds order, efter Kunds godkännande. Om leveranstiden skulle överskrida 30 dagar har Kunden rätt att häva sitt köp. Synoptik åtar sig att göra en återbetalning av eventuellt inbetalt belopp inom 14 dagar från det att Kunden hävt sitt köp. Kunden har även rätt att be Synoptik fullgöra köpet i den mån det är möjligt. 
  2. Synoptik reserverar sig för eventuell slutförsäljning av produkter. Om en produkt är slutsåld kommer Synoptik att kontakta Kunden och återbetala eventuellt erlagt belopp utan onödigt dröjsmål.
  3. Leverans sker, efter val av Kunden, antingen till en Synoptikbutik eller till av Kunden angiven adress inom Sverige.
  4. Synoptik förbehåller sig rätten att fakturera Kund för hela beloppet om Anställd eller Kund inte hämtar eller tar emot varan inom skälig tid.
 8. Ansvar för fel eller brister
  1. Om det är fel på tillhandahållen tjänst eller vara till följd av att Synoptik inte varit fackmässig, ska Synoptik med den skyndsamhet som omständigheterna kräver avhjälpa felet om så är möjligt. Kommer avhjälpande inte till stånd äger Kunden rätt till prisavdrag som skäligen motsvarar felet.
  2. Vid felanmälan ska Kunden ange, och vid behov visa, hur felet yttrar sig.
  3. Synoptik ansvarar för fel endast om Kund anmält fel inom skälig tid efter det att Kunden upptäckt eller borde ha upptäckt felet.
  4. Synoptik är inte ansvarig för fel som förorsakats av Kundens eller Anställds åtgärder, ingrepp eller försummelse att följa tillämpliga användarinstruktioner.
  5. Fel som inte i väsentlig grad påverkar varans bestånd, utseende eller möjligheten att använda den på ändamålsenligt sätt är Synoptik inte skyldig att avhjälpa, i den utsträckning detta skulle vara oskäligt med hänsyn till avhjälpandekostnaderna.
 9. Ansvarsbegränsning
  1. Synoptiks skadeståndsansvar innefattar endast ersättning för direkt förlust, såvida inte Synoptik uppsåtligen eller av grov vårdslöshet åsamkat Kund skada.
  2. Synoptiks skadeståndsansvar är även begränsat till högst det belopp som motsvarar den ersättning som Kund erlagt för aktuell vara.
 10. Personuppgifter
  1. För att tillhandahålla synundersökningar och glasögon enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer behandlar Synoptik namn, e-mailadress och telefonnummer för kontaktpersoner hos Kund. Synoptik är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter.
  2. Anställds personuppgifter och patientdata behandlas på samma sätt och på samma grunder som om Anställd personligen varit kund hos Synoptik.
  3. Vid behov inhämtar Synoptik Anställds samtycke till den behandling av känsliga personuppgifter som sker i samband med kostnadsförslag enligt punkten 5 ovan. Synoptiks persondatapolicy förklarar hur Synoptik samlar in och använder personuppgifter och vilka rättigheter Kunden har, läs mer om persondatapolicy på Synoptiks hemsida.
 11. Ändring av villkor
  1. Villkoren för Kunden kan komma att justeras av Synoptik. Ändring träder ikraft 30 dagar efter att Synoptik till Kunden avsänt meddelande om de ändrade villkoren eller på annat sätt informerat Kunden om de ändrade villkoren.
 12. Garanti och bytesrätt
  1. Synoptik tillämpar två (2) års produktgaranti på bildskärmsglasögon. Garantin innebär att Synoptik reparerar eller byter ut båge och/eller glas på Bildskärmsglasögon med material- eller tillverkningsfel.
  2. Garantin gäller endast för skador som uppkommit med iakttagande av normal aktsamhet. Garantin gäller inte vid förlust av bildskärmsglasögon, för skyddsglasögon, vid byte av glas vid synförändring eller på grund av medicinska förändringar av synen.
  3. Synoptik tillämpar bytesrätt om Anställd inom tre (3) månader från leverans meddelar att Anställd inte trivs eller upplever problem med bildskärmsglasögon. Byte sker kostnadsfritt inom den ursprungliga priskategorin enligt Bekräftelsen. Anställd kan då välja ett byte till dyrare vara om detta tillåts av Kunden, Synoptik har då rätt till ersättning för mellanskillnaden.
 13. Force Majeure
  1. Synoptik är fri från ansvar när förlust, skada eller försening orsakats av lagbud, krigshändelse, strejk (såväl avtalsenlig som avtalsstridig). Lockout, blockad eller annan omständighet som Synoptik inte skäligen kunde förväntas räkna med och vars följder Synoptik inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Synoptik är fri från ansvar under den tid som hindret föreligger.
 14. Tredjepartsprodukter
  1. I det fall varan eller tjänsten innehåller bearbetning av eller på tredjepartsprodukt, förbinder sig Kunden att följa de användar- och sköteselinstruktioner som må följa med sådan tredjepartsprodukt.
 15. Tvist
  1. Dessa villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk rätt.
  2. Eventuell tvist som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för förenklat skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvistemålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska och svensk lag ska tillämpas på tvisten.
  3. Kund och Synoptik förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte utan tvingande skäl avslöja:
   Förekomsten av, och innehållet i, skiljedom i anledning av Avtalet,
   information om förhandlingar, skiljeförfarande eller medling i anledning av Avtalet,
   beslut eller dom som avges av skiljenämnd i anledning av Avtalet.