Särskilda villkor för gåvokort på solglasögon

Dessa särskilda villkor äger tillämpning när Synoptik Sverige AB (”Synoptik”) till Kund tillhandahåller gåvokort på solglasögon. 

1.    Definitioner
1.1.    Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna föranleder annat ska nedanstående begrepp ha följande innebörd;
1.1.1.    Kund: Arbetsgivare som beställt Gåvokort
1.1.2.    Beställning: De val som Kund gör genom Synoptiks hemsida avseende belopp på solglasögon och fakturauppgifter
1.1.3.    Gåvokort: Underlag för fakturering av belopp enligt Beställning till Anställd.
1.1.4.    Anställd: Fysiska personer anställda hos Kund 

2.    Tillämplighet
2.1.    Dessa särskilda villkor gäller mellan Kund och Synoptik efter att Kund fyllt i Beställning och erhållit en Bekräftelse. Villkoren tillämpas för respektive Gåvokort som en Anställd får med hänvisning till Kunds Bekräftelse. 

3.    Allmän information
3.1.    Kund är ansvarig för att Anställd får tillräcklig information om Kunds Beställning och Gåvokort för att Synoptik ska kunna tillhandahålla solglasögon enligt dessa särskilda villkor.

4.    Beställning av Gåvocheck
4.1.    Beställning av Gåvocheck görs av anställd via den länk och kod som Kund erhåller efter gjorda val på Synoptiks hemsida.  Anställd ansvarar för att Gåvokort lämnas in vid köp av solglasögon till Synoptik.

5.    Anställds tillval
5.1.    I de fall Anställd gör tillval som medför kostnader utöver vad Kunden valt i Beställning erläggs mellanskillnaden direkt av Anställd i samband med köp i butik.

6.    Pris och betalning
6.1.    Priserna baseras på de val som Kunden gjort enligt Beställning. Samtliga priser är angivna exklusive mervärdesskatt.
6.2.    Ersättning betalas enligt faktura som utfärdats av Synoptik eller finansiell samarbetspartner.
6.3.    Betalning ska ske i enlighet med de villkor som anges på respektive faktura. Inga fakturerings- eller expeditionsavgifter tillkommer.

7.    Leverans
7.1.    Förutsatt att Anställd valt solglasögon som finns i lager levereras varan samma dag. Om det rör sig om en order, är den förväntade leveranstiden 10 arbetsdagar från det att Synoptik mottagit Anställds order. Om leveranstiden skulle överskrida 30 dagar har Kunden rätt att häva sitt köp. Synoptik åtar sig att göra en återbetalning av eventuellt inbetalt belopp inom 14 dagar från det att Kunden hävt sitt köp. Kunden har även rätt att be Synoptik fullgöra köpet i den mån det är möjligt. 
7.2.    Synoptik reserverar sig för eventuell slutförsäljning av produkter. Om en produkt är slutsåld kommer Synoptik att kontakta Kunden och återbetala eventuellt erlagt belopp utan onödigt dröjsmål.
7.3.    Leverans sker, efter val av Kunden, antingen till en Synoptikbutik eller till av Kunden angiven adress inom Sverige. 
7.4.    Synoptik förbehåller sig rätten att fakturera Kund för hela beloppet om Anställd eller Kund inte hämtar eller tar emot varan inom skälig tid. 
8.    Ansvar för fel eller brister
8.1.    Om det är fel på tillhandahållen tjänst eller vara till följd av att Synoptik inte varit fackmässig, ska Synoptik med den skyndsamhet som omständigheterna kräver avhjälpa felet om så är möjligt. Kommer avhjälpande inte till stånd äger Kunden rätt till prisavdrag som skäligen motsvarar felet.
8.2.    Vid felanmälan ska Kunden ange, och vid behov visa, hur felet yttrar sig. 
8.3.    Synoptik ansvarar för fel endast om Kund anmält fel inom skälig tid efter det att Kunden upptäckt eller borde ha upptäckt felet. 
8.4.    Synoptik är inte ansvarig för fel som förorsakats av Kundens eller Anställds åtgärder, ingrepp eller försummelse att följa tillämpliga användarinstruktioner. 
8.5.    Fel som inte i väsentlig grad påverkar varans bestånd, utseende eller möjligheten att använda den på ändamålsenligt sätt är Synoptik inte skyldig att avhjälpa, i den utsträckning detta skulle vara oskäligt med hänsyn till avhjälpandekostnaderna.
9.    Ansvarsbegränsning
9.1.    Synoptiks skadeståndsansvar innefattar endast ersättning för direkt förlust, såvida inte Synoptik uppsåtligen eller av grov vårdslöshet åsamkat Kund skada.
9.2.    Synoptiks skadeståndsansvar är även begränsat till högst det belopp som motsvarar den ersättning som Kund erlagt för aktuell vara. 

10.    Personuppgifter
10.1.    För att tillhandahålla synundersökningar och glasögon enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer behandlar Synoptik namn, e-mailadress och telefonnummer för kontaktpersoner hos Kund. Synoptik är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter.
10.2.    Anställds personuppgifter och patientdata behandlas på samma sätt och på samma grunder som om Anställd personligen varit kund hos Synoptik. 
10.3.    Vid behov inhämtar Synoptik Anställds samtycke till den behandling av känsliga personuppgifter som sker i samband med kostnadsförslag enligt punkten 5 ovan. Synoptiks persondatapolicy förklarar hur Synoptik samlar in och använder personuppgifter och vilka rättigheter Kunden har, läs mer om persondatapolicy på Synoptiks hemsida. 

11.    Ändring av villkor
11.1.    Villkoren för Kunden kan komma att justeras av Synoptik. Ändring träder i kraft  30 dagar efter att Synoptik till Kunden avsänt meddelande om de ändrade villkoren eller på annat sätt informerat Kunden om de ändrade villkoren. 

12.    Garanti och bytesrätt
12.1.    Synoptik tillämpar två (2) års produktgaranti på solglasögon. Garantin innebär att Synoptik reparerar eller byter ut båge och/eller glas på Solglasögon med material- eller tillverkningsfel. 
12.2.    Garantin gäller endast för skador som uppkommit med iakttagande av normal aktsamhet. Garantin gäller inte vid förlust av solglasögon. 
12.3.    Synoptik tillämpar endast bytesrätt inom 30 dagar, när varan är plomberad, oanvänd och i samma skick som när varan levererades. 
13.    Force Majeure
13.1.    Synoptik är fri från ansvar när förlust, skada eller försening orsakats av lagbud, krigshändelse, strejk (såväl avtalsenlig som avtalsstridig). Lockout, blockad eller annan omständighet som Synoptik inte skäligen kunde förväntas räkna med och vars följder Synoptik inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Synoptik är fri från ansvar under den tid som hindret föreligger. 

14.    Tredjepartsprodukter
14.1.    I det fall varan eller tjänsten innehåller bearbetning av eller på tredjepartsprodukt, förbinder sig Kunden att följa de användar- och sköteselinstruktioner som må följa med sådan tredjepartsprodukt.

15.    Tvist
15.1.    Dessa villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk rätt.
15.2.    Eventuell tvist som uppstår i anledning av Gåvokort på solglasögon ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för förenklat skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvistemålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska och svensk lag ska tillämpas på tvisten.