Vad säger lagen

LAGTEXT

UTDRAG UR ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLINGAR 1998:5 , 1998:1

1§6 Den anställde har rätt till en undersökning av ögonen och synen:

1. Vid skärmarbete 1 timme eller mer per dag.

2. Med regelbunden intervall därefter

3. Samt när arbetstagaren uppger besvär som kan relateras med synkraven i arbetet.

Utdrag ur AFS 1998:5 6 §
"Arbetgivaren skall tillhandahålla arbetstagaren särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbetet, om en synundersökning visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas. Åtgärder som behöver vidtas med stöd av denna paragraf får inte medföra kostnader för arbetstagarna."

Hämtat från Arbetsmiljöverkets frågor och svar
"Kan arbetsgivaren sätta en kostnadsgräns för bildskärmsglasögon?
-Det går inte att sätta kostnadsgräns för glasen, eftersom den kostnaden beror på vilken typ av korrektionsglas som är nödvändigt för en person i ett visst bildskärmsarbete. Faktorer som avgör är personens synstatus, arbetsuppgifter mot bildskärm, synkrav i arbetet, synavstånd till bildskärm, etc. 
Arbetsgivaren kan däremot sätta kostnadsgräns för bågarna. 
Arbetsgivaren kan välja en lösning, för att uppfylla sina krav, som är så ekonomiskt fördelaktig som möjligt för arbetsgivaren (exempelvis genom avtal med optiker för bästa pris)."

Lagar och författningar

  • Arbetsmiljölagen/samverkan § 1
  • AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering § 12
  • AFS 1998:1 Belastningsergonomi § 2
  • AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm § 6
  • AFS 2000:42 Arbetsplatsens utformning  § 13
  • AFS 2001:1 Belastningsergonomi - manuell hantering

Texterna i sin helhet och kommentarer till dessa kan hämtas på Arbetsmiljöverkets hemsida: http://www.av.se/lagochratt/index.aspx samt http://www.av.se/fragorochsvar/156.aspx